Játékszabályzat és részvételi feltételek

 1. A játék megnevezése

Out-of-Home kortárs képzőművészeti kiállítás

 1. A játék szervezője

Az Out-of-Home kortárs képzőművészeti kiállítás elnevezésű szavazás és nyereményjáték (továbbiakban „játék”) szervezője a JCDecaux Hungary Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Ganz u. 16., cégjegyzékszáma: 01-10-045326, adószáma: 13408381-2-41) (továbbiakban „szervező”).

 1. A játék időtartama

A játék 2020. január 16. napjától 2020. január 31. napjáig tart.

 1. Nyeremény

A játékban szavazók között a következő nyeremény kerül kisorsolásra:
- 1 db éves Ludwig múzeum bérlet a 2020-as évre

A nyertes játékos a fenti nyereményből 1 darabra jogosult.

 1. A játékban történő részvétel feltételei

A játékban kizárólag 16. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban ”játékos”) vehet részt, aki a játék 3. pontban írt időtartama alatt:

- a képzőművészeti alkotás mellett lévő mező bejelölésével szavaz a www.kortars.jcdecaux.hu oldalon

- regisztrál a játékba a következő adatainak megadásával: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. A játékba történő regisztráció díjmentes.

- a regisztráció során a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul a megadott adatainak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, továbbá a „nem vagyok robot” mező bejelölésével játékos minőségét hitelesíti

- az általa leadott szavazatot a fentieket követően megerősíti

A leadott szavazat akkor tekinthető véglegesnek, ha arról játékos e-mail útján történő, automatikus visszajelzést kap szervezőtől.

A játék időtartama alatt egy játékos az online felületen történő szavazás esetén csak egy alkalommal jogosult regisztrálni a játékba.

Azon játékosok és szavazataik, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból. Szervező kizárólag azokat a szavazatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a játékosok által regisztrált saját személyes adataik megadásával küldenek be a játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a játékos nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A játékosok a regisztrációjuk során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A szavazatokat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja. A játékból ki vannak zárva a szervező, valamint a játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

 1. A szavazás menete

A szervező a játékban történő részvételt szavazáshoz köti, melynek során minden játékosnak egy alkalommal, szavaznia kell a www.kortars.jcdecaux.hu weboldalon megtalálható egy darab képzőművészeti alkotásra. Több alkotásra történő szavazat leadására nincs lehetőség.

A játékosok kizárólag online jogosultak szavazni a www.kortars.jcdecaux.hu weboldalon keresztül. Az online felületen történő szavazás esetén egy játékos csak egy alkalommal jogosult regisztrálni a játékba.

 1. A szavazás eredményhirdetése

A szervező a szavazás végeredményét, azaz a legtöbb szavazatot kapott képzőművészeti alkotás nevét és alkotóját legkésőbb 2020. február 4-én hozza nyilvánosságra a szavazás weboldalán.

 1. A nyertesek sorsolása

A szervező a játék teljes időtartama alatt, azaz 2020. január 16. napjától 2020. január 31. napjáig beérkezett érvényes szavazatok közül 2020. február 3. napján a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne a szervező székhelye (1027 Budapest, Ganz u. 16.) A szervező a sorsoláson egy tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes szavazata bármely okból érvénytelen, illetve a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a játékból kizárásra kerül.

A sorsoláson a játék időtartama alatt szavazó minden játékos az érvényes szavazatával vesz részt. A sorsolásban minden szavazat ugyanakkora eséllyel vesz részt.

 1. Nyertes értesítése, nyeremény átadása

A nyeremény másra szabadon átruházható, azonban készpénzre nem váltható, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

A szervező a nyertes játékost legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen. A játékosok az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes játékos köteles az értesítést 5 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes játékos az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a nyereményt átadni.

A nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben a regisztrációja az 5. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül. A nyertes játékosoknak a nyereményt a szervező postai úton juttatja el a játékos által megadott magyarországi címre, vagy a játékos a nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti a szervező székhelyén. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem értékelhető.

A szervező kizárja a játékból azt a játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás és egyéb költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a szervező viseli. A nyeremény személyes átvétele esetén a szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a játékost terheli.

 1. Adatkezelés

A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a regisztráció során megadott adataikat.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 1. Vegyes rendelkezések

A szavazatok és a regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2020. január 02.